Resultaten onderzoek Transitie jeugdzorg

De derde peiling ging over de Transitie Jeugdzorg. Transitie jeugdzorg staat voor het overdragen van de verantwoordelijkheid en de financiering van de provincies naar de gemeenten. Dat moet de zorg voor de jeugd en hun opvoeders verbeteren door die zorg sneller, effectiever en dichter bij het gezin te organiseren.

Wij willen graag weten wat onze cliënten belangrijk vinden bij deze transitie en hoe wij onze cliënten het beste kunnen betrekken bij de ontwikkelingen bij Parlan.
Het aantal deelnemers aan het ParlanPanel is nog niet groot genoeg om ‘harde’ conclusies uit de resultaten trekken. Wel maken we naar aanleiding van de resultaten afspraken met onszelf.

Wij vroegen het ParlanPanel of zij weten van de transitie jeugdzorg. 80% gaf aan gehoord te hebben over de transitie jeugdzorg. Driekwart haalt die informatie uit de media. Daarnaast gaf 1/4 aan ook informatie over de transitie via Parlan.nl en via bijeenkomsten in de gemeente te krijgen.

Onze cliënten krijgen de meeste informatie dus via de media. Maar hebben zij het gevoel dat zij voldoende weten over de transitie jeugdzorg?
Ruim driekwart vindt van niet. 60% van onze panelleden wil meer informatie. Daarbij willen zij het liefst op de hoogte gehouden via parlan.nl, een digitale nieuwsbrief of via een persoonlijke brief. 1/3 van onze cliënten wil alleen bij nieuwe ontwikkelingen geïnformeerd worden en 2/3 wil elk half jaar informatie.

Alle ParlanPanelleden willen weten wat de transitie jeugdzorg voor hen en de hulp aan hun gezin betekent. Daarnaast wil 2/3 van de cliënten geïnformeerd worden over wat de transitie voor hun hulpverlener betekent, wat er bij Parlan of in hun gemeente verandert.
AFSPRAAK: In het najaar brengt Parlan een Transitiekrant uit met veel informatie die voor cliënten interessant is. Deze krant wordt verspreid onder cliënten.

Wat vindt het ParlanPanel de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe jeugdwet? Iedereen vindt: ‘Zo snel mogelijk de juiste hulp op maat bieden vlak bij huis maakt de hulp goedkoper’ het allerbelangrijkst. Bijna tweederde vindt daarnaast ‘hulpverleners beter laten samenwerken: één gezin, één plan, één regisseur’ een belangrijk uitgangspunt.

Cliënten willen meer over de 5 uitgangspunten van de wet weten. De uitgangspunten met de meeste interesse zijn: ‘Zo snel mogelijk de juiste hulp op maat bieden vlak bij huis maakt de hulp goedkoper’ en ‘Minder regels voor hulpverleners, zodat zij meer tijd hebben voor verlenen van hulp’.
AFSPRAAK: In de Transitiekrant geven we informatie over de uitgangspunten van de jeugdwet.

Om de hulp dichter bij gezinnen te brengen zijn in gemeenten jeugd & gezinsteams met jeugd & gezinscoaches gestart. Deze bieden straks de eerste hulp aan gezinnen.
Volgens de panelleden is de belangrijkste taak van zo’n coach, dat hij of zij een vast gezicht is in de hulpverlening, en het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. 60% van onze cliënten vindt daarnaast dat de jeugd & gezinscoach samen met de cliënt en het netwerk werkt aan de problemen en specialistische hulp kan inzetten als dat nodig is.

De vragenlijst sloot af met een paar open vragen. Hieruit kwam naar voren dat onze cliënten het belangrijk vinden dat niet wordt bezuinigd op personeel, mede om wachtlijsten te voorkomen. Wat volgens hen anders kan is o.a. het papierwerk van de hulpverlening. Ook vinden onze cliënten dat correspondentie beter via e-mail kan gaan dan via de post.
AFSPRAAK: Wij nemen deze ideeën mee in de huidige ontwikkelingen bij Parlan.

zomer 2014